Logotyp Klubu Sportowego Valkiria

Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin ( dalej „Regulamin Forum”) określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z forum Serwisu internetowego Klubu Sportowego Valkiria znajdującego się pod adresem internetowym www.ks-valkiria.pl (dalej „Forum”).

Postanowienia Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu .

Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Forum, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu.

Przedmiotem usługi jest udostępnienie Użytkownikowi umieszczania komentarzy na Forum celem wyrażenia indywidualnych opinii i wymianie poglądów zgodnie z Regulaminem Forum.

Korzystanie z Forum Serwisu wymaga dokonania rejestracji.

Warunki rejestracji

Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Dotyczy jedynie korzystania z Forum.

Rejestracja Użytkownika w Serwisie następuje przez:

a. wyrażenie przez Użytkownika zgody na związanie się postanowieniami niniejszego Regulaminu Forum oraz Regulaminu Serwisu,

b. wprowadzenie następujących danych Użytkownika do formularza rejestracyjnego, który będzie umieszczony na Forum:

login Użytkownika,

adres poczty elektronicznej,

hasło.

c. udzielenie Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych:

d. aktywację konta Użytkownika bez zbędnej zwłoki po wyrażeniu zgód i przekazaniu wymaganych danych. Aktywacja następuje poprzez akceptację linku aktywacyjnego na adres mailowy podany przez Użytkownika.

Usługi świadczone są nieodpłatnie na rzecz zarejestrowanego Użytkownika, który dokonał aktywacji konta.

Warunki techniczne

Warunki techniczne jakie muszą być spełnione do korzystania z Serwisu i dostępnych Usług to:

a. sprawnie działająca przeglądarka internetowa Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera;

b. zainstalowanie wtyczki do odtwarzania plików multimedialnych Flash 8 lub nowsza.

Prawa oraz obowiązki Administratora i Użytkownika

Administrator nie będzie świadczył Usług przechowywania i publikowania wpisu na Forum, którego treść będzie niezgodna z wymogami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.

Administrator będzie wyświetlał wpis wyłącznie w czasie nie dłuższym niż wyświetlany wątek na Forum, którego konkretny wpis dotyczy.

Administrator może dokonać automatycznej publikacji obok wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwil zamieszczania wpisu.

Jeżeli wpis stanowi utwór w rozumieniu ustawy z z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 r., poz. 1191), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tego utworu. Licencja zostaje udzielona z chwilą dokonania wpisu. Administrator jest uprawniony do udzielenia sublicencji na korzystanie z wpisu.

Treści niedopuszczalne

Użytkownik zamieszcza wpis na Forum wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zastosowanie się Użytkowników do treści porad innych Użytkowników Forum. Użytkownik czyni to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Przed zastosowaniem się do porad z zakresu wiedzy specjalistycznej. Administrator nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania informacji zawartych na Forum. 

Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że treści zamieszczone na Forum przez innego Użytkownika są niezgodne z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum, powinien poinformować Administratora o tym fakcie. Wszelkie uwagi należy kierować na adres admin@ks-valkiria.pl

Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów publikowanych przez Użytkownika. W przypadku wpisów niezgodnych z niniejszym Regulaminem Administratorowi przysługuje prawo ich usuwania.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartość i treść materiałów (w tym wypowiedzi na forum poprzez umieszczenie wpisów oraz zdjęć i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych materiałów i ich usuwania, jeżeli treść lub charakter wypowiedzi jest niezgodny z prawem, Regulaminem Serwisu lub Regulaminem Forum.

Administrator powiadomi Użytkownika Serwisu o usunięciu zamieszczonych przez niego materiałów.

Administrator ma prawo do usunięcia wpisu, jeżeli uważa, że zachodzi uzasadniona potrzeba. Dotyczy to szczególnie wpisów, których treść jest niezgodna z prawem, postanowieniami Regulaminu Serwisu lub Regulaminu Forum.

Zabronione jest podszywanie się pod inne osoby i wykorzystywanie wizerunku innej osoby.

Niedozwolone jest publikowanie w szczególności wpisów, które zawierają:

a. treści nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, propagujące przemoc lub totalitarny ustrój państwa

b. wulgaryzmy,

c. reklamy,

d. treści, które mają charakter utworu i pochodzą od osoby trzeciej innej niż Użytkownik,

e. treści niezgodne z prawem,

f. treści naruszające dobra osobiste osób trzecich,

g. treści stanowiące formę czynu karalnego przestępstwem lub wykroczeniem przeciwko porządkowi publicznemu, albo naruszające prywatność,

h. treści promujące działania nielegalne,

i. treści pornograficzne,

j. działania promocyjne i komercyjne Użytkownika,

k. treści propagujące przemoc,

l. treści obraźliwych, zniesławiających i kompromitujących osoby trzecie lub innych Użytkowników,

m. promowanie wizerunku osoby prowadzącej działalność zarobkową w związku z taką działalnością oraz prowadzenie działalności zarobkowej,

n. treści zawierające oprogramowanie lub informacje, które mogą naruszać szkodliwe lub niszczące, elementy dla serwisów informatycznych,

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych Użytkownika jest:

Klub Strzelecki Valkiria, z siedzibą w Lesznie

Rejestrując się w celu korzystania z Forum, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wymaganym przez Serwis.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.

Wszelkie postanowienia Regulaminu Forum mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu Forum na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie Forum, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu Forum przez Użytkownika.